243 ـ هغه څوک چي له بدمعاش څخه ویریږي

 

منبع: د يونيسېف د افغانستان څانګه، د هنه بابرا او فيل کارټونس په همکاري چمتو سوی

{module footnoteforarticles}
{module footnoteforarticles2}
{module footnoteforarticles3}