141 ـ مغرور ايږ (پښتو نارويژي)

 

 منبع: دغه فلم د ناروې د يوې ښوونځي د شاګردانو له خوا د مهاجر ماشومانو د ادغام د يوې پروژې په ترڅ کي جوړ سوی دی. د دغې ښوونځي له ښاغلي استاد Tone Evensen څخه يوه نړۍ مننه چي دغه ويډيو يې د کوچنی تکی کام سره شريکه کړه.

 

{module footnoteforarticles}
{module footnoteforarticles2}
{module footnoteforarticles3}