234 ـ د سنډريلا کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
د نکل له دوو برخو څخه لومړۍ برخه: 


د نکل له دوو برخو څخه دويمه برخه: 

صرف آوډيو:


source of image: bbc (pashto)

233 ـ للو للوـ د زرینې او توریالي کیسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو د پاڼي په لاندي برخه کي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


232 ـ علي بابا او څلوېښت غله

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو د پاڼي په لاندي برخه کي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: