290 ـ للو للو ـ د پاچا کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


289 ـ للو للو ـ د بس کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


288 ـ للو للو ـ د لالي د خور کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


287 ـ للو للو ـ د ايږې کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: