234 ـ د سنډريلا کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
د نکل له دوو برخو څخه لومړۍ برخه: 


د نکل له دوو برخو څخه دويمه برخه: 

صرف آوډيو:


233 ـ هلک او ليوه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو د پاڼي په لاندي برخه کي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


232 ـ علي بابا او څلوېښت غله

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو د پاڼي په لاندي برخه کي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


231 ـ ګيدړه او پيشو

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو د پاڼي په لاندي برخه کي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: