278 ـ للو للو ـ د توتيانو کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


277 ـ للو للو ـ د هيلۍ کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


276 ـ للو للو ـ د فيل کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


275 ـ للو للو ـ د خور او ورور کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


274 ـ للو للو ـ د ګلپاڼې شاپېرۍ کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


273 ـ للو للو ـ د پيشو کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


272 ـ للو للو ـ د هوسۍ د بچي کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


271 ـ للو للو ـ د ترافيکي اشارو پېژندنه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: