286 ـ للو للو ـ د بوم کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:
283 ـ للو للو ـ د وري کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


282 ـ للو للو ـ د نازولې ګيدړې کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


281 ـ للو للو ـ د موږکانو کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


280 ـ للو للو ـ د زمري کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


279 ـ للو للو ـ د ګرندي ډولفين کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: