018 ـ شعر ماشومان

 

لیکوال: حفیظ الله خالد 

 

زموږهیــــلۍ مـاشـومان دي 

دوي د دی خاوری بچیان دي
د راتلونکي شاه زلمیان دي 

ټیت یی مه بولۍ په سترګو 

د وطــــن د بـڼ ګـــلان دي
د ســبا ورځــی مشران دي

پوهه زده کړه د دوي حق دی 

نـجونــی یا کــه  هلکان دي 

په پوهنه يی سمبال کړي 

د خپل خاوری وارثان دي 

ټیت یی مه بولي په سترګو 

د وطــن د بــــڼ  ګـلان دي
د سبا ورځـــی مشران دي

نن په ټولو باندی فرض دی 

که مشران او یا کشران دي 

چه تعلیم ور باندی وکړي 

دوي د خاوری معماران دي 

ټیټ یی مه بولي په سترګو 

د وطـــن د بـــــڼ ګلان دي
د سبا ورځـــی مشران دي

نن که موږ ته ماشومان دي 

سبا میندۍ بـابـا ګـــان دي 

ماهــران او عالما ن دي  

ټیټ یی مه بولي به سترګو 

د وطــن د بـــڼ ګـــلان دي
د سبا ورځی مشران دي

کوچنیان کرکه لرې جنګ نه

د جنـــګونو قـــربانیان
د جګړو سره دوي وران دي 

دوی د سولی قاصدان دي  

دوی د پوهی پتنګان دي

 

 

منبع: http://www.samsoor.com/fullstory.php?id=331

 

 د کاپي کولو په صورت کي د منبع او د بشپړ لينک زیاتول حتمي دي.

**************************************************

هيله: لطفا د ماشومانو لپاره په نکلونو او اشعار رالېږلو سره زموږ د دغې پروژې سره مرسته وکړئ. که غواړئ زموږ سره تماس ونيسئ نو پر دغه جمله کليک وکړئ.